Kake - Hva er blodsukker?

Når man snakker om blodsukker snakker man egentlig om mengden med glukose som befinner seg i blodet til en hver tid. Kroppen vår, og da spesielt hjernen, er avhengig av en kontinuerlig tilgang til glukose for å fungere. Enkelt forklart er glukose drivstoff - eller energi - til cellene. Uten dette drivstoffet vil man ikke være i stand til å fungere optimalt. I løpet av en dag er det normalt at blodsukkeret svinger, både for personer med og uten diabetes. Hos personer uten diabetes reguleres blodsukkeret automatisk, i og med at produksjonen av insulin hele tiden tilpasses nivået med glukose i blodet. Blodsukkeret holdes dermed stabilit, og blir hverken for lavt eller for høyt. Hos personer med diabetes er denne reguleringen i ulage, og man må gjøre aktive tiltak for å hjelpe til med å holde blodsukkeret stabilt innenfor behandlingsmålene.

 

Sukkervarianter 

Bruken av ordet sukker i forhold til blodsukker er egentlig noe misvisende. Sukker finnes i flere varianter, som blant annet fruktose (fruktsukker), laktose (melkesukker), sukrose (vanlig sukker) og glukose (druesukker). Disse inngår i begrepet karbohydrater, sammen med stivelse. Når man spiser mat som inneholder karbohydrater, omdannes dette til glukose via fordøyelsessystemet, og ender etterhvert opp i blodbanen. Den mengden med glukose som til enhver tid befinner seg i blodet omtales da som blodsukker, eller mer nøyaktig; blodglukose. Her sirkulerer det rundt til alle kroppens celler hvor det omdannes enten til energi i cellene, eller lagres som glykagon i leveren og muskler ved overskudd.

 

Insulin og blodsukker

For at cellene skal kunne nyttiggjøre seg glukose som energi, trengs det i tillegg insulin. Insulin har den egenskapen at det fungerer som en slag nøkkel som gjør at cellene kan ta til seg glukose. Uten insulin vil glukosen forbli i blodbanen, og nivået vil etterhvert stige. Dette fører igjen til at man utvikler høyt blodsukker, eller hyperglykemi. Ved høyt blodsukker vil man ofte føle seg trett og sliten, ettersom cellene i kroppen ikke får den energien de trenger. Andre symptomer som kan utvikle seg ved vedvarende høyt blodsukker er tørste, hyppig vannlatning, vekttap og gradvis dårligere allmenntilstand.

Dersom en insulinbruker setter for mye insulin i forhold til behov, kan dette føre til lavt blodsukker, eller hypoglykemi. Blodsukker under 4,0 mmol/L er definert som lavt blodsukker. Dersom man utvikler symptomer på lavt blodsukker, kalles dette for føling. Typiske symptomer på dette er svette, skjelvinger, sult, irritabilitet, uro, frykt, og hjertebank. Disse sypmtomene varierer fra individ til individ, og kan også variere i forhold til situasjon. Ved lavt blodsukker begynner hjernen å fungere dårligere ettersom den ikke får tilført nok energi. Dette kan gi utslag i blant annet nedsatt reaksjonshastighet og redusert tankeevne. Samtidig begynner kroppen, som en forsvarsmekanisme, å frisette en rekke hormoner for å få opp blodsukkeret igjen. Et av disse hormonene er adrenalin, det samme hormonet som frisettes når du er for eksempel er sint, redd, eller føler det truet. Selve følingen skyldes en kombinasjon av disse to tingene; effekten på hjernens funksjoner, og effekten av de hormonene som blir produsert ved lavt blodsukker.

 

Mål for blodsukker

 I de nasjonale retningslinjene for diabetes er det satt en rekke behandlingsmål for personer med diabetes, og i forhold til blodsukker anbefales følgende:

  • Plasmaglukose fastende: 4-6 mmol/L
  • Plasmaglukose ikke fastende: 4-10 mmol/L

Mål for blodsukker er likevel noe som til en viss grad bør fastsettes individuelt, i samråd med din lege eller behandler. Dette kan avhenge av faktorer som blant annet alder, føligsproblematikk, komplikasjoner, eller øvrig helsetilstand.

 

Publisert

Opprinnelig publisert 26.02.2013
Sist oppdatert 11.10.2013

Kilder

Helsedirektoratet, Nasjonale Faglige Retningslinjer – Diabetes, 2009, hentet 08.03.2013
Medical News Today, What Is Blood Sugar? What Is Blood Glucose?, hentet 09.04.2013